De POH-GGZ en de Basis GGZ: samenwerken voor optimale zorg

De POH-GGZ is een belangrijke schakel tussen de huisartsenzorg en de (Basis) GGZ. Samen zorgen zij ervoor dat mensen met psychische problematiek de juiste zorg op de juiste plaats krijgen. Maar samenwerken is niet vanzelfsprekend; hoe doe je dat? Enkele keurmerkdragers vertellen hoe zij de samenwerking met de POH-GGZ vormgeven.

In de Basis GGZ zijn veel cliënten vooraf bij de POH-GGZ geweest of komen hier na afloop van een behandeling voor ondersteuning. GGZ-aanbieder Mens GGZ vindt de POH-GGZ om meerdere redenen belangrijk: “De POH-GGZ ontlast de huisarts als het gaat om (h)erkenning van psychisch lijden en is een belangrijke schakel tussen huisarts en omliggend veld, zoals het sociaal domein en de GGZ. Voor ons is de POH-GGZ van belang omdat deze toegang heeft tot historische data, kan schakelen tussen andere domeinen en een professional is waar een cliënt na een behandeling weer terug kan komen voor onderhoudend contact.”

Mediant GGZ vult aan: “De POH-GGZ biedt behandeling en begeleiding op een laagdrempelige manier, dichtbij de patiënt. Mocht iemand meer zorg nodig hebben, dan kan de POH-GGZ een gerichte verwijzing doen.”

Korte lijnen: laagdrempelig en dichtbij

Een goede samenwerking met de POH-GGZ helpt de cliënt (sneller) op de juist plek te krijgen. PEP Groep legt uit dat korte lijnen met de POH-GGZ van belang zijn. “Door korte lijnen weten we van elkaar wat we doen en kunnen we sneller schakelen. De POH overlegt voor een verwijzing zo nodig met ons of een verwijzing passend is.”

Die korte lijnen heeft PEP Groep heel concreet gemaakt: “De PEP Groep heeft zoveel mogelijk psychologen gevestigd in gezondheidscentra: de PIP – Psycholoog in de Praktijk. Hierdoor zijn wij letterlijk en figuurlijk dichtbij de POH-GGZ zijn. Dit helpt bij triageren van verwijzingen door beschikbaar te zijn voor overleg.”

“Door korte lijnen weten we van elkaar wat we doen en kunnen we sneller schakelen.

PEP Groep

Ook de professionals van Mens GGZ zijn aanwezig in de huisartsenpraktijk. “Ze kunnen bij elkaar binnen lopen en elkaar ook bereiken op andere momenten. Aanvankelijk was er zorg ze elkaars concurrent zouden zijn, maar in de praktijk blijkt juist dat ze elkaar optimaal aanvullen, versterken en ontlasten.”

Mediant GGZ onderschrijft de meerwaarde van korte lijnen: “Wij beschikken over een Mobiel Consultatie en Behandelteam dat huisartsen en de POH-GGZ ondersteunt met consultatie en behandeling. Het team beschikt over verschillende disciplines en is op een laagdrempelige manier beschikbaar voor overleg of gericht advies. Door op deze manier met een vakspecialist te kunnen schakelen, is onze ervaring dat een patiënt langer bij de POH-GGZ in zorg kan blijven.”

Naast deze consultatiefunctie is Mediant GGZ sinds kort ook gestart met een pilot ‘integrale triage’. “Dat betekent dat we in breder verband casuïstiek bespreken: naast een professional van Mediant sluiten ook een professional vanuit het sociaal domein en een ervaringswerker bij het gesprek aan. Dit wordt door alle partijen als zeer prettig ervaren.”

Voorbeeldcasus

Hoe kan een goede samenwerking tussen POH-GGZ en Basis GGZ-aanbieder leiden tot passende zorg, dichtbij de cliënt? Lees de voorbeeldcasus van Mens GGZ: cliënte met suïcidale gedachten.

Een voorbeeld is een casus waarbij huisarts en POH-GGZ een cliënte willen verwijzen met suïcidale gedachten. Deze gedachten komen al meer dan 20 jaar met regelmaat terug. De huisarts verwijst naar de GBGGZ. In eerste instantie is men bezorgd dat dit een te lichte verwijzing is.

Na overleg met POH-GGZ en huisarts wordt behandeling in de GBGGZ gestart omdat het probleem niet de suïcidale gedachten zijn, maar een heel praktisch iets waarbij een CGT module prima zou passen.

Natuurlijk moet je suïcidale gedachten altijd serieus nemen (‘better safe than sorry’). En dat gebeurt ook: de huisarts en de POH-GGZ kennen de patiënte heel erg goed. Zij geven die informatie mee aan de behandelaar van Mens GGZ. Daardoor is er een op maat gesneden behandeling mogelijk die de POH-GGZ niet mag uitvoeren in de huisartsenpraktijk, maar die perfect bij Mens GGZ kan. Er blijkt dan ook geen noodzaak tot opschaling naar de SGGZ. Huisarts en POH-GGZ monitoren mee tijdens het traject en kunnen terugkoppeling geven.

Met dergelijke, potentieel gevaarlijke klachten kan dit niet altijd. Maar als je goed uitwisselt, gebruik maakt van elkaars kennis en kunde, dan werkt dit heel erg goed. Je zou kunnen stellen dat de huisarts op een bepaalde manier onderdeel is van het systeem van de patiënt.

Op de hoogte houden en afstemmen

Op de hoogte blijven van elkaars zorgmogelijkheden helpt om de cliënt de juiste zorg te bieden. Psychologenpraktijk Optiment organiseert hiervoor regelmatig intervisiemomenten: “We bespreken dan bijvoorbeeld casuïstiek, behandelmogelijkheden en wanneer doorverwezen kan worden naar de SGGZ. We diepen soms een thema uit en nodigen andere zorgverleners zoals ambulante hulpverleners, maatschappelijk werk, vrijwilligersorganisaties uit om goed zicht te krijgen op de zorgmogelijkheden binnen onze regio. Hierdoor kunnen we betere afspraken maken over wachtlijstoverbrugging en komen er minder foutieve verwijzingen binnen.”

PEP Groep heeft ook afspraken gemaakt over onder andere het gebruik van eHealth: “Wij gebruiken dezelfde eHealth-modules die cliënten mee kunnen nemen in de verdere behandeling na start bij de POH. Afstemming hierover, en ook over bijvoorbeeld het gebruik van vragenlijsten, levert een efficiëntieslag op – professionals én cliënten hoeven geen dingen dubbel te doen.”

"Dankzij intervisiemomenten kunnen we betere afspraken maken over wachtlijstoverbrugging en komen er minder foutieve verwijzingen binnen.”

Psychologenpraktijk Optiment

Samen voor optimale zorg

Een goede samenwerking met de POH-GGZ draagt bij aan ‘de juiste zorg op de juiste plaats’ voor mensen met psychische problemen. Mediant GGZ licht toe: “Het betekent in de praktijk dat we veel gerichtere verwijzingen krijgen van de POH-GGZ. Het is echt een meerwaarde dat al kritisch is gekeken naar cliënten die naar Mediant GGZ worden verwezen. Tevens kunnen we, als dit haalbaar is, tijdig onze zorg afschalen naar de POH-GGZ.”

Mens GGZ: “Je bent samen heel snel (geen wachttijd), je kijk naar de mens (niet naar de stoornis) en je werkt met praktische en toepasbare oplossingen. Je vult elkaar aan op wat je kunt, mag en hoort te doen bij psychische problemen.”

Heb je wat aan dit artikel?

Anderen misschien ook. Deel het artikel via één van de onderstaande kanalen.